Profi Výprodej

SOMI

Cena bez DPH 395,00 Kč
(15,34 EUR)
Cena s DPH 477,95 Kč
(18,56 EUR)
Kód zboží ART00549
Výrobce: Sharda Cropchem Limited
Dostupné množství více než 100 ks
Tento produkt nelze zakoupit

Popraš k použití na rusi, švábi, mravence, štěnice, blechy, pavouky aj. VÝRAZNÁ SLEVA! Zboží je po expiraci, ale vzhledem k tomu, že bylo skladováno dle podmínek v návodu, je stále účinné a použitelné.

/files/fck_userfiles/image/symbols/symboly-web-ziv_pr.png

Standardní věty o nebezpečnosti (CLP):
H410 - Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky

Pokyny pro bezpečné zacházení (CLP):
P273 - Zabraňte uvolnění do životního prostředí P391 - Uniklý produkt seberte P501 - Odstraňte obsah/obal ve sběrném místě pro nebezpečné nebo zvláštní odpady v souladu s místními, národními nebo mezinárodními předpisy P101 - Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí P103 - Před použitím si přečtěte údaje na štítkuPoužívejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku.

Určeno pouze pro použití vlastníkům osvědčení podle § 58 odst. 1, 2 a 3 zák. č. 258/2000 Sb. v pozd. zněních.

Technické informace
Forma přípravku Popraš
Účinná látka deltamethrin
Cílový druh Švábovití, mravenci, štěnice, blechy, pavouci
Typ přípravku Insekticid
Položka byla vložena do košíku
Položka nebyla vložena do košíku