Profi

Stopratox 6 mm 25 kg

Cena bez DPH 72,00 Kč
(2,78 EUR)
Cena s DPH 87,12 Kč
(3,36 EUR)
Kód zboží ART00097
Výrobce: MIKROP ČEBÍN a.s.
Dostupné množství 1-5 kg
Tento produkt nelze zakoupit

Požerová nástraha ve formě červeně zbarvených pelet k hubení škodlivých hlodavců jako je potkan, krysa, myš domácí a hryzec vodní v uzavřených objektech jako jsou chaty, kolny, bytové prostory, sklepy, půdy a jejich nejbližší okolí. Speciální úprava nástrahy ji předurčuje k použití i ve vlhkém prostředí.Nástraha má zvýšenou odolnost vůči plísním. Její výrazné aroma je pro hlodavce neodolatelné!!!

 /files/fck_userfiles/image/symbols/symboly-web-vdech.png

H373 Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici (narušení krevní srážlivosti).

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P103 Před použitím si přečtěte údaje na štítku.
P101 Je-li nutná lékařské pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P260 Nevdechujte prach.
P314 Necítíte-li se dobře, vyhledejte lékařskou pomoc.
P501 Odstraňte obsah nebo znečištěný obal odložením do systému sběru nebezpečných odpadů.

Při pokládání nástrah na veřejně přístupných místech bez použití staniček odolných proti nežádoucímu otevření musí být ošetřená oblast během kampaně označena, musí být uvedeno upozornění na možnost přímé nebo nepřímé otravy antikoagulantem, a musí být uveden postup první pomoci po náhodném požití nástrahy necílovými zvířaty nebo dětmi.


Pokyny pro použití:
P270 Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.
P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P280 Používejte ochranné rukavice.
P281 Používejte požadované osobní ochranné prostředky.
P264 Po manipulaci důkladně omyjte ruce vodou a mýdlem. Přípravek nesmí být použit jinak, než je uvedeno v návodu k použití!Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku.

Určeno pouze pro použití vlastníkům osvědčení podle § 58 odst. 1, 2 a 3 zák. č. 258/2000 Sb. v pozd. zněních.

Technické informace
Účinná látka bromadiolon
Hmotnost balení 25 kg
Forma přípravku Granule
Cílový druh Myši, potkani, krysy a ostatní hlodavci
Forma balení Pytel
Položka byla vložena do košíku
Položka nebyla vložena do košíku