NORAT ATG 300 g

Cena bez DPH 65,00 Kč
(2,50 EUR)
Cena s DPH 78,65 Kč
(3,03 EUR)
Kód zboží ART00532
Výrobce: TransChem Professional B.V.
Dostupnost Není skladem
Tento produkt nelze zakoupit

Požerová granulovaná voskovaná rodenticidní nástraha se zvýšenou odolností proti vlhkosti určená k hubení myší, potkanů, krys.

Pro hubení myší a potkanů se granule aplikují do komerčně dostupných deratizačních staniček odolných proti neoprávněné manipulaci.

V ideálním případě by měly být tyto staničky připevněny k zemi, místa aplikace kontrolujeme každé 3-4 dny a vyměňujte poničenou nebo kontaminovanou nástrahu. Po skončení aplikace přípravku odeberte veškerou nespotřebovanou nástrahu.

Standardní věty o nebezpečnosti:
EUH401 Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdraví a životní prostředí.
Pokyny pro bezpečné zacházení:
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P103 Před použitím si přečtěte údaje na štítku.
P233 Uchovávejte obal těsně uzavřený.
P234 Uchovávejte pouze v původním obalu.
P270 Při používání nejezte, nepijte a nekuřte.
P220 Uchovávejte/skladujte odděleně od potravin, nápojů a krmiva pro zvířata.
P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle.
P262 Zabraňte styku s kůží.
P264 Po manipulaci důkladně umyjte vodou a mýdlem.
P301 + P310 PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.
P501 Odstraňte obsah/obal v souladu se zákonem.Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku.
Technické informace
Účinná látka brodifacoum
Forma přípravku Granule
Cílový druh Myši a všichni drobní hlodavci
Typ přípravku Rodenticid
Položka byla vložena do košíku
Položka nebyla vložena do košíku