Omlouváme se, ale tuto variantu produktu lze objednat pouze v násobcích 8
Doporučujeme Profi Nejprodávanější

Protect extrudovaná kostka 25 g

Cena bez DPH 127,00 Kč
(5,03 EUR)
Cena s DPH 153,67 Kč
(6,08 EUR)
Kód zboží ART00635
Výrobce: Bábolna Kornyezetbiológiai Kozpont Kft.
Dostupné množství více než 3000kg

Deratizační nástraha ve formě extrudované kostky, určená k hubení potkanů (Rattus norvegicus), myší domácích (Mus musculus) a krys (Rattus rattus) při aplikaci v komerčních deratizačních staničkách. Nástraha obsahuje hořkou substanci (Bitrex), která neodpuzuje hlodavce, ale brání náhodnému požití lidmi, zejména dětmi. Cena za 1 kg.

/files/fck_userfiles/image/symbols/symboly-web-vdech-neb.png

Klasifikace nebezpečnosti a kategorie: 
toxicita pro specifické cílové orgány po opakované expozici kat 2, reprodukční toxicita kat 1B

Označení rizik
H373 Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici.
H360D Může poškodit reprodukční schopnost nebo plod v těle matky.

Preventivní opatření
P202 Nepoužívejte, dokud jste si nepřečetli všechny pokyny pro bezpečné zacházení a neporozuměli jim.
P103 Přečtěte si štítek před použitím.
P264 Po manipulaci důkladně omyjte ruce
P270 Nejezte, nepijte a nekuřte při používání tohoto výrobku.
P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P308+313 PŘI expozici nebo podezření na ni: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P405 Skladujte uzamčené.
P501 Odstraňte obsah a obal v souladu s místními požadavky

Určeno pouze pro použití vlastníkům osvědčení podle § 58 odst. 1, 2 a 3 zák. č. 258/2000 Sb. v pozd. zněních.

Technické informace
Hmotnost balení 8 kg
Typ přípravku Rodenticid
Cílový druh Myši, potkani, krysy
Forma přípravku Extrudované kostky
Účinná látka bromadiolon
Forma balení Plastová nádoba

Příslušenství

Plastová uzamykatelná stanička založená na zkušenostech prof...
Cena s DPH 140,36 Kč
Cena bez DPH 116,00 Kč
S DPH: 5,56 EUR Bez DPH: 4,59 EUR
Moderní stanička, vhodná pro použití v HACCP, vyrobená z vys...
Cena s DPH 125,84 Kč
Cena bez DPH 104,00 Kč
S DPH: 4,98 EUR Bez DPH: 4,12 EUR
Moderní stanička, vhodná pro použití v HACCP, vyrobená z vys...
Cena s DPH 137,94 Kč
Cena bez DPH 114,00 Kč
S DPH: 5,46 EUR Bez DPH: 4,51 EUR
Plastová deratizační stanička na potkany černé barvy vhodná ...
Cena s DPH 187,55 Kč
Cena bez DPH 155,00 Kč
S DPH: 7,42 EUR Bez DPH: 6,13 EUR
Plastová deratizační stanička na potkany černé barvy vhodná ...
Cena s DPH 199,65 Kč
Cena bez DPH 165,00 Kč
S DPH: 7,90 EUR Bez DPH: 6,53 EUR
Položka byla vložena do košíku
Položka nebyla vložena do košíku