Profi

KILRAT extrudovaná kostka 25 g 10 kg (0,0025%)

Cena bez DPH 161,00 Kč
(6,31 EUR)
Cena s DPH 194,81 Kč
(7,63 EUR)
Kód zboží ART00819
Výrobce: Bábolna Kornyezetbiológiai Kozpont Kft.
Dostupné množství 11-50 kg
Objednáno více než 100 kg
Termín dodání 01/2020

Rodenticidní nástraha v profesionálním balení pro amatérské i profesionální použití ve vnitřních prostorách, venkovních prostorách v blízkosti budov, kdy je nástraha umístěna v komerčně dostupných deratizačních staničkách. Nástraha k hubení myší a potkanů ve formě extrudované kostky se sníženým obsahem účinné látky (0,0025% brodifakoum).

Výstražný symbol nebezpečnosti:

/files/fck_userfiles/image/symbols/symboly-web-vdech.png

Standardní věty o nebezpečnosti:
H373 Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici.

Pokyny pro bezpečné zacházení:
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P301+310 PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře
P308+313 PŘI expozici nebo podezření na ni: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P501 Odstraňte obsah/obal jako nebezpečný odpad předáním oprávněné osoběPoužívejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku.

Určeno pouze pro použití vlastníkům osvědčení podle § 58 odst. 1, 2 a 3 zák. č. 258/2000 Sb. v pozd. zněních.

Technické informace
Počet kusů v balení pro větší odběr 32 kbelíků na paletě
Hmotnost balení 10 kg
Hmotnost produktu 25 g
Cílový druh Myši, potkani, krysy
Forma přípravku Extrudované kostky
Účinná látka brodifakum 0,0025%
Forma balení Kbelík
Zařazení přípravku Biocid
Položka byla vložena do košíku
Položka nebyla vložena do košíku