Profi

Deralan G sáčkovaný s rybí moučkou

Cena bez DPH 57,00 Kč
(2,24 EUR)
Cena s DPH 68,97 Kč
(2,71 EUR)
Kód zboží ART00648
Výrobce: SLOM, s.r.o.
Dostupné množství více než 200 kg
  • Popis

Deratizační nástraha k přímému použití ve formě granulí, určená k hubení myší domácích (Mus musculus), potkanů (Rattus norvegicus) a krys (Rattus rattus) při aplikaci v komerčních deratizačních staničkách. Obsahuje pro hlodavce velmi atraktivní rybí moučku!  Cena za 1 kg.


V případě, že není skladem, zkontrolujte stav skladu u Deralan G (viz dole) a v pokud je položka skladem v dostatečném množství, můžete si produkt objednat. Na základě objednávky bude poté doskladněn.

/files/fck_userfiles/image/symbols/symboly-web-vdech-neb.png

H373 Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici.

Pokyny pro bezpečné zacházení (P):
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P103 Před použitím si přečtěte etiketu.
P262 Zabraňte styku s očima, kůží nebo oděvem.
P270 Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.
P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P301+310 PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO
nebo lékaře
P405 Skladujte uzamčené.
P501 Odstraňte obsah a obal jako nebezpečný odpad

Určeno pouze pro použití vlastníkům osvědčení podle § 58 odst. 1, 2 a 3 zák. č. 258/2000 Sb. v pozd. zněních.

Technické informace
Cílový druh Myši, potkani, krysy
Forma přípravku Granule
Účinná látka bromadiolon
Typ přípravku Rodenticid
Hmotnost balení 20 kg
Forma balení Pytel
Položka byla vložena do košíku
Položka nebyla vložena do košíku