Omlouváme se, ale tuto variantu produktu lze objednat pouze v násobcích 20
Akce Profi

BROCUM granule - sáčkovaný

Cena bez DPH 69,00 Kč
(2,71 EUR)
Cena s DPH 83,49 Kč
(3,27 EUR)
Kód zboží ART00665
Výrobce: SLOM, s.r.o.
Dostupné množství 11-50 kg

Nástraha proti myším, potkanům, hrabošům a hryzcům v domácnostech a sféře komunálních služeb, hmotnost sáčku dle požadavku. Cena za 1 kg
V případě, že není skladem, zkontrolujte stav skladu u Brocum G (viz dole) a v pokud je položka skladem v dostatečném množství, můžete si produkt objednat. Na základě objednávky bude poté doskladněn.

/files/fck_userfiles/image/symbols/symboly-web-vdech.png

Označení rizik:
H373 Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici.

Pokyny pro bezpečné zacházení (P):
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P103 Před použitím si přečtěte etiketu.
P262 Zabraňte styku s očima, kůží nebo oděvem.
P270 Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.
P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P301+310 PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO
nebo lékaře
P405 Skladujte uzamčené.
P501 Odstraňte obsah a obal jako nebezpečný odpad

Určeno pouze pro použití vlastníkům osvědčení podle § 58 odst. 1, 2 a 3 zák. č. 258/2000 Sb. v pozd. zněních.

Technické informace
Typ přípravku Rodenticid
Hmotnost balení 20 kg
Forma balení Pytel
Cílový druh Myši, potkani, krysy
Forma přípravku Granule
Účinná látka brodifacoum
Číslo povolení/oznámení CZ-2015-0007
Položka byla vložena do košíku
Položka nebyla vložena do košíku